Hybrida

Hybrida B3 twitchbait - 20 cm - BR

Hybrida B3 twitchbait - 20 cm - BRO

Hybrida B3 twitchbait - 20 cm - WFO

Hybrida J2 jerkbait - 12 cm - BRD

Hybrida J2 jerkbait - 12 cm - BRNO

Hybrida J2 jerkbait - 12 cm - DOB

Hybrida J2 jerkbait - 12 cm - WFO

Hybrida K3 - 11 cm - BR

Hybrida K3 - 11 cm - BRO